Trình tạo Liên kết Chia sẻ

Cho phép mọi người chia sẻ nội dung của bạn dễ dàng. Tạo liên kết chia sẻ truyền thông xã hội với nội dung của bạn được bao gồm trên website hoặc email của bạn.

Kiểm tra xem công cụ này có thể tạo ra những gì!

Nhấp vào bất kỳ công cụ truyền thông xã hội nào bên dưới. Bạn cũng có thể tạo nó cho trang web của chính mình.

Chọn phương tiện truyền thông xã hội