Tony Loton đã đang là một tác giả viết rất nhiều và biên tập viên sách kinh doanh, công nghệ và tài chính, các bài viết trên tạp chí và nội dung công ty trong thời gian dài đến nỗi anh không buồn nói đến. Đó là một nghề, không phải là một công việc!