iPhone X
chân dung 375x812

iPhone X
phong cảnh 812x375

iPhone 8
chân dung 375x812

iPhone 8
phong cảnh 812x375

iPhone 6s
chân dung 750x1334

iPhone 6s
phong cảnh 1334x750

Samsung Galaxy S3-7
chân dung 360x640

Samsung Galaxy S3-7
phong cảnh 640x360

Samsung Galaxy J9
chân dung 720x1280

Samsung Galaxy J9
phong cảnh 1280x720

Samsung Galaxy S9
chân dung 1440x2960

Samsung Galaxy S9
phong cảnh 2960x1440

Asus Nexus 7
chân dung 600x960

Asus Nexus 7
phong cảnh 960x600

iPad
chân dung 768x1024

iPad
phong cảnh 1024x768

iPadPro
chân dung 1024x1366

iPadPro
phong cảnh 1366x1024

Kindle Fire,
Samsung Galaxy Tab 7”

chân dung 600x1024

Kindle Fire,
Samsung Galaxy Tab 7”

phong cảnh 1024x600

13”Sổ tay
1280x800

15”Sổ tay
1366x768

19”Sổ tay
1440x900

21”Sổ tay
1920x1080

iPhone X
chân dung 375x812

iPhone X
phong cảnh 812x375

iPhone 8
chân dung 375x812

iPhone 8
phong cảnh 812x375

iPhone 6s
chân dung 750x1334

iPhone 6s
phong cảnh 1334x750

Samsung Galaxy S3-7
chân dung 360x640

Samsung Galaxy S3-7
phong cảnh 640x360

Samsung Galaxy J9
chân dung 720x1280

Samsung Galaxy J9
phong cảnh 1280x720

Samsung Galaxy S9
chân dung 1440x2960

Samsung Galaxy S9
phong cảnh 2960x1440

Asus Nexus 7
chân dung 600x960

Asus Nexus 7
phong cảnh 960x600

iPad
chân dung 768x1024

iPad
phong cảnh 1024x768

iPadPro
chân dung 1024x1366

iPadPro
phong cảnh 1366x1024

Kindle Fire,
Samsung Galaxy Tab 7”

chân dung 600x1024

Kindle Fire,
Samsung Galaxy Tab 7”

phong cảnh 1024x600

13”Sổ tay
1280x800

15”Sổ tay
1366x768

19”Sổ tay
1440x900

21”Sổ tay
1920x1080

Độ phân giải Tùy chỉnh
(1920x1080)

Độ phân giải Tùy chỉnh
(1920x1080)