Emily Adams

Emily Adams

Emily Adams là một cây viết và biên tập viên tự do có nền tảng về tiếp thị nội dung. Cô đã làm hầu như mọi việc, xuyên suốt các chiến dịch trên mạng xã hội, báo in, kỹ thuật số và email cho một số khách hàng từ Skyscanner đến American Express.