Harry Stewart là một chuyên viên viết bài tự do ở Nam Mỹ, chuyên viết về công nghệ, du lịch và văn hóa, trong số nhiều thứ khác.