Eytan Morgenstern là một chuyên viên viết bài về công nghệ dày dạn kinh nghiệm. Anh thích học hỏi về những cải tiến mới, gặp gỡ những người đứng đằng sau chúng, và chia sẻ câu chuyện của họ.