Angela là một chuyên gia tiếp thị số, cô thích đọc các số liệu thống kê trực tuyến và theo dõi các xu hướng mới nhất để tăng ROI.