Erica Bell là Chuyên gia Truyền thông Xã hội và là một chuyên viên viết quảng cáo tiếp thị tại Business.com Media, Inc. Cô viết về một số chủ đề tiếp thị bao gồm các xu hướng truyền thông xã hội, xây dựng thương hiệu và tạo khách hàng tiềm năng