Meredith là một biên tập viên/chuyên viên viết bài tự do ở Brisbane.